Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Magdalena Werstak

Magdalena Werstak

Radny

Okręg: 6, zdobyte głosy: 212, przynależność:

Status: powołany - 24.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju stała Uchwała Nr II/4/2018 członek
Komisja Samorządowo-Społeczna i Organizacyjna stała Uchwała Nr II/5/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
4 1. Wymiany znaku drogowego „ STOP” na drodze łączącej Pawlikowice I z II, na zjeździe z wiaduktu w kierunku Pawlikowic I przy posesji nr 39. interpelacja 2019-03-25 2019-04-09
5 2. Poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przy ośrodku zdrowia w Petrykozach i ponowne skierowanie apelu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego działającej w strukturach powiatowych o szczegółową analizę zagrożeń. interpelacja 2019-03-25 2019-04-09
6 3. Poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg łączących Władysławów z Tereninem i Hermanów z Pawlikowicami I poprzez umieszczenie znaków poziomych STOP (P-16) i (P-12) oraz znaku ograniczającego prędkość dla kierujących jadących od Władysławowa do Terenina. interpelacja 2019-03-25 2019-04-09
7 4. Zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy Pabianice na drodze pomiędzy Hermanowem a Pawlikowicami I w zakresie ograniczenia prędkości poruszających się tą drogą użytkowników zmotoryzowanych. interpelacja 2019-03-25 2019-04-09
8 5. Budowy na terenie sołectwa Pawlikowice, Terenin, Hermanów światłowodu . Udzielenie odpowiedzi jak zasilana będzie firma Amazon w Pawlikowicach. interpelacja 2019-03-25 2019-04-12
9 Czy w związku z budową centrum logistycznego firmy Amazon: 1) będzie w Pawlikowicach kanalizacja? 2) jakie podatki zasilą Gminę w związku z w/w inwestycją i od kiedy ? 3) jakie korzyści będą dla Gminy Pabianice w związku z budową firmy Amazon? zapytanie 2019-03-25 2019-04-18
15 Naprawa lustra na skrzyżowaniu w Hermanowie przy świetlicy wiejskiej wniosek 2019-04-25 2019-05-08
17 Zorganizowanie spotkania informacyjnego z PGE w temacie podłączenia gazociągu do firmy interpelacja 2019-05-27 2019-06-03
18 Przedstawienie zestawienia w temacie dróg dla poszczególnych sołectw za okres 2009-2019 interpelacja 2019-05-27 2019-06-07
27 Dot. wysokości środków finansowych przeznaczonych na inwestycje drogowe, mielioracyjne, remontowe w poszczególnych sołectwach w latach 2009-2019 interpelacja 2019-09-03 2019-09-05
28 Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy Pabianice na odcinku Terenina (Hermanów) - Pawlikowice I interpelacja 2019-09-03 2019-09-05
29 Powzięcie działań zmierzających do naprawy nawierzchni na drodze powiatowej Pawlikowice I oraz poprawa stanu nawierzchni dróg w Pawlikowicach II interpelacja 2019-09-03 2019-09-05
30 Zwiększenie środków finansowych dla szkół gminy Pabianice na zajęcia pozalekcyjne interpelacja 2019-09-03 2019-09-17
31 Naprawa latarni przy posesji nr 200/202 w miejscowości Pawlikowice interpelacja 2019-09-03
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Pabianice I sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-21 Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/A/2018 w sprawie w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/B/2018 w sprawie w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/C/2018 w sprawie w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Samorządowo–Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/D/2018 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice wstrzymał się
2018-11-28 Uchwała Nr II/E/2018 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/F/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego /ej/ stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/G/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/H/2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/I/2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/J/2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/K/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/L/2018 w sprawie ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2019 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/Ł/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/M/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/N/2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/O/2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/P/2018 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2019 II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/R/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 r. II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/S/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/T/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/U/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. II sesja Rady Gminy Pabianice wstrzymał się
2018-11-28 Uchwała Nr II/W/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/Y/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/Z/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-13 III/1 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-13 III/2 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-13 III/3 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-13 III/4 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-13 III/5 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Pabianice wstrzymał się
2018-12-28 IV/A/2018 - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLVI/418/2017 Rady Gminy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew IV sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-28 IV/B/2018 - Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice IV sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-28 IV/C/2018 - Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o nr ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew IV sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-28 IV/D/2018 - Uchwała w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice IV sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-28 IV/E/2018 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. IV sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-28 IV/F/2018 - Uchwała w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o przyznanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi IV sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-28 IV/G/2018 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. IV sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-28 IV/H/2018 - Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 IV sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-28 IV/I/2018 - Uchwała w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie IV sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-28 IV/J/2018 - Uchwała w sprawie wyposażenia w mienie Gminnego Domu Kultury IV sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-28 IV/K/2018 - Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice uchwalonej Uchwałą Nr L/461/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r. IV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-01-28 V/A/2019 - Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pabianice na 2019 r. V sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-01-28 V/B/2019 - Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022 V sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-01-28 V/C/2019 - Uchwała w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r. V sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-01-28 V/D/2019 - Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 V sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-01-28 V/E/2019 - Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 V sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-01-28 V/F/2019 - Uchwała w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach V sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-01-28 V/G/2019 - Uchwała w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice V sesja Rady Gminy Pabianice wstrzymał się
2019-02-28 VI/A/2019 - Uchwala w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Pawlikowice dotyczącej drogi nr 3310 E przebiegającej przez wieś Pawlikowice VI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-02-28 VI/B/2019 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice VI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-02-28 VI/C/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. VI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-02-28 VI/D/2019 - Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków VI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-02-28 VI/E/2019 - Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice VI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-02-28 VI/F/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. VI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-02-28 VI/G/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. VI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-02-28 VI/H/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. VI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-02-28 VI/I/2019 - Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022 VI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-02-28 VI/J/2019 - Uchwała w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice" VI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/A/2019 - Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/B/2019 - Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/C/2019 - Uchwała w sprawieustalenia zasad ustanawiania rodziny wspierającej i określenia zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające w związku z udzieleniem pomocy rodzinom wspieranym VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/D/2019 - Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będące w zakresie zadań własnych gminy VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/E/2019 - Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Pabianice VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/F/2019 - Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia VII sesja Rady Gminy Pabianice wstrzymał się
2019-03-25 VII/G/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/H/2019 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/I/2019 - Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pabianice VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/J/2019 - Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pabianice VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/K/2019 - Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany Załącznika Nr 2 do uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/L/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-04-25 VIII/A/2019 - Uchwała w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 2016 - 2020” VIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-16 IX/A/2019 - Uchwała zmieniająca uchwałę NR VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia. IX sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-16 IX/B/2019 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2019 r. IX sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-16 IX/C/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. IX sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-16 IX/D/2019 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2019 r. IX sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-16 IX/E/2019 - Uchwała w sprawie w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. IX sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/A/2019 - uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/B/2019 - uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/C/2019 - uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/D/2019 - uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/E/2019 - uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/F/2019 - uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/G/2019 - uchwała w sprawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/H/2019 - uchwała w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-13 XI/A/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Pabianice
2019-06-13 XI/B/2019 - Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 XI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Pabianice
2019-06-13 XI/C/2019 - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LVIII/489/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do kosztów dostawy Internetu domowego dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Pabianice XI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Pabianice
2019-06-27 XII/A/2019 - Uchwała w sprawie sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/B/2019 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2018 r. XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/C/2019 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającą Uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia w części dotyczącej załącznika XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/D/2019 - Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/E/2019 - Uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/F/2019 - Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/G/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/H/2019 - Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/I/2019 - Uchwała w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/J/2019 - Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/K/2019 - Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju rady Gminy Pabianice XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/L/2019 - Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/M/2019 - Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/N/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/O/2019 - Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/P/2019 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-08-02 XIII/A/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XIII sesja Rady Gminy Pabianice
2019-08-02 XIII/B/2019 - Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 XIII sesja Rady Gminy Pabianice
2019-08-02 XIII/C/2019 - Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pabianice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. XIII sesja Rady Gminy Pabianice
2019-08-02 XIII/D/2019 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XII/89/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy XIII sesja Rady Gminy Pabianice
2019-08-02 XIII/E/2019 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XII/94/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych XIII sesja Rady Gminy Pabianice
2019-08-02 XIII/F/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XIII sesja Rady Gminy Pabianice
2019-09-03 XIV/B/2019 - Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Pabianice drogi dojazdowej D5 znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Pawlikowice do zasobu dróg gminnych XIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-03 XIV/C/2019 - Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Pabianice dróg dojazdowych D7, D8 i D9 znajdujących się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Jadwinin do zasobu dróg gminnych XIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-03 XIV/D/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. XIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-03 XIV/E/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. XIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-03 XIV/F/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. XIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-03 XIV/G/2019 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice XIV sesja Rady Gminy Pabianice wstrzymał się
2019-09-03 XIV/H/2019 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice XIV sesja Rady Gminy Pabianice wstrzymał się
2019-09-03 XIV/I/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. XIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-03 XIV/J/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. XIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-03 XIV/K/2019 - Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 XIV sesja Rady Gminy Pabianice za