Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Henryk Szafrański

Henryk Szafrański

Radny

Okręg: 4, zdobyte głosy: 126, przynależność:

Status: wygaśnięcie mandatu

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Pabianice I sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-21 Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/A/2018 w sprawie w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/B/2018 w sprawie w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/C/2018 w sprawie w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Samorządowo–Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/D/2018 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/E/2018 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/F/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego /ej/ stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice wstrzymał się
2018-11-28 Uchwała Nr II/G/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/H/2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/I/2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/J/2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/K/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/L/2018 w sprawie ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2019 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/Ł/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/M/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/N/2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/O/2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/P/2018 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2019 II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/R/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 r. II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/S/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/T/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/U/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/W/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/Y/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/Z/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-13 III/1 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-13 III/2 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-13 III/3 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-13 III/4 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-13 III/5 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-28 IV/A/2018 - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLVI/418/2017 Rady Gminy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew IV sesja Rady Gminy Pabianice
2018-12-28 IV/B/2018 - Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice IV sesja Rady Gminy Pabianice
2018-12-28 IV/C/2018 - Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o nr ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew IV sesja Rady Gminy Pabianice
2018-12-28 IV/D/2018 - Uchwała w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice IV sesja Rady Gminy Pabianice
2018-12-28 IV/E/2018 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. IV sesja Rady Gminy Pabianice
2018-12-28 IV/F/2018 - Uchwała w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o przyznanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi IV sesja Rady Gminy Pabianice
2018-12-28 IV/G/2018 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. IV sesja Rady Gminy Pabianice
2018-12-28 IV/H/2018 - Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 IV sesja Rady Gminy Pabianice
2018-12-28 IV/I/2018 - Uchwała w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie IV sesja Rady Gminy Pabianice
2018-12-28 IV/J/2018 - Uchwała w sprawie wyposażenia w mienie Gminnego Domu Kultury IV sesja Rady Gminy Pabianice
2018-12-28 IV/K/2018 - Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice uchwalonej Uchwałą Nr L/461/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r. IV sesja Rady Gminy Pabianice
2019-01-28 V/A/2019 - Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pabianice na 2019 r. V sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-01-28 V/B/2019 - Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022 V sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-01-28 V/C/2019 - Uchwała w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r. V sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-01-28 V/D/2019 - Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 V sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-01-28 V/E/2019 - Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 V sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-01-28 V/F/2019 - Uchwała w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach V sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-01-28 V/G/2019 - Uchwała w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice V sesja Rady Gminy Pabianice za