Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Jerzy Błoch

Jerzy Błoch

Przewodniczący

Okręg: 1, zdobyte głosy: 191, przynależność:

Status: powołany - 24.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju stała Uchwała Nr II/4/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Pabianice I sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-21 Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/A/2018 w sprawie w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/B/2018 w sprawie w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/C/2018 w sprawie w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Samorządowo–Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/D/2018 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/E/2018 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/F/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego /ej/ stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/G/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/H/2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/I/2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/J/2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/K/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/L/2018 w sprawie ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2019 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/Ł/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/M/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/N/2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/O/2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/P/2018 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2019 II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/R/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 r. II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/S/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/T/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/U/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/W/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/Y/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-11-28 Uchwała Nr II/Z/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. II sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-13 III/1 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-13 III/2 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-13 III/3 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-13 III/4 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-13 III/5 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-28 IV/A/2018 - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLVI/418/2017 Rady Gminy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew IV sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-28 IV/B/2018 - Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice IV sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-28 IV/C/2018 - Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o nr ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew IV sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-28 IV/D/2018 - Uchwała w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice IV sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-28 IV/E/2018 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. IV sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-28 IV/F/2018 - Uchwała w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o przyznanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi IV sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-28 IV/G/2018 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. IV sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-28 IV/H/2018 - Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 IV sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-28 IV/I/2018 - Uchwała w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie IV sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-28 IV/J/2018 - Uchwała w sprawie wyposażenia w mienie Gminnego Domu Kultury IV sesja Rady Gminy Pabianice za
2018-12-28 IV/K/2018 - Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice uchwalonej Uchwałą Nr L/461/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r. IV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-01-28 V/A/2019 - Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pabianice na 2019 r. V sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-01-28 V/B/2019 - Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022 V sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-01-28 V/C/2019 - Uchwała w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r. V sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-01-28 V/D/2019 - Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 V sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-01-28 V/E/2019 - Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 V sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-01-28 V/F/2019 - Uchwała w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach V sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-01-28 V/G/2019 - Uchwała w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice V sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-02-28 VI/A/2019 - Uchwala w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Pawlikowice dotyczącej drogi nr 3310 E przebiegającej przez wieś Pawlikowice VI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-02-28 VI/B/2019 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice VI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-02-28 VI/C/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. VI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-02-28 VI/D/2019 - Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków VI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-02-28 VI/E/2019 - Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice VI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-02-28 VI/F/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. VI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-02-28 VI/G/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. VI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-02-28 VI/H/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. VI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-02-28 VI/I/2019 - Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022 VI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-02-28 VI/J/2019 - Uchwała w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice" VI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/A/2019 - Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/B/2019 - Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/C/2019 - Uchwała w sprawieustalenia zasad ustanawiania rodziny wspierającej i określenia zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające w związku z udzieleniem pomocy rodzinom wspieranym VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/D/2019 - Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będące w zakresie zadań własnych gminy VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/E/2019 - Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Pabianice VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/F/2019 - Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/G/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/H/2019 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/I/2019 - Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pabianice VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/J/2019 - Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pabianice VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/K/2019 - Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany Załącznika Nr 2 do uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-03-25 VII/L/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. VII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-04-25 VIII/A/2019 - Uchwała w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 2016 - 2020” VIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-16 IX/A/2019 - Uchwała zmieniająca uchwałę NR VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia. IX sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-16 IX/B/2019 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2019 r. IX sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-16 IX/C/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. IX sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-16 IX/D/2019 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2019 r. IX sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-16 IX/E/2019 - Uchwała w sprawie w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. IX sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/A/2019 - uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/B/2019 - uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/C/2019 - uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/D/2019 - uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/E/2019 - uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/F/2019 - uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/G/2019 - uchwała w sprawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/H/2019 - uchwała w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-13 XI/A/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Pabianice za
2019-06-13 XI/B/2019 - Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 XI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Pabianice za
2019-06-13 XI/C/2019 - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LVIII/489/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do kosztów dostawy Internetu domowego dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Pabianice XI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/A/2019 - Uchwała w sprawie sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/B/2019 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2018 r. XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/C/2019 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającą Uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia w części dotyczącej załącznika XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/D/2019 - Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/E/2019 - Uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/F/2019 - Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/G/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/H/2019 - Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/I/2019 - Uchwała w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/J/2019 - Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/K/2019 - Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju rady Gminy Pabianice XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/L/2019 - Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/M/2019 - Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/N/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/O/2019 - Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/P/2019 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-08-02 XIII/A/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-08-02 XIII/B/2019 - Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 XIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-08-02 XIII/C/2019 - Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pabianice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. XIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-08-02 XIII/D/2019 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XII/89/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy XIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-08-02 XIII/E/2019 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XII/94/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych XIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-08-02 XIII/F/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-03 XIV/B/2019 - Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Pabianice drogi dojazdowej D5 znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Pawlikowice do zasobu dróg gminnych XIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-03 XIV/C/2019 - Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Pabianice dróg dojazdowych D7, D8 i D9 znajdujących się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Jadwinin do zasobu dróg gminnych XIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-03 XIV/D/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. XIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-03 XIV/E/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. XIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-03 XIV/F/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. XIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-03 XIV/G/2019 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice XIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-03 XIV/H/2019 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice XIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-03 XIV/I/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. XIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-03 XIV/J/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. XIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-03 XIV/K/2019 - Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 XIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-30 XV/N/2019 - Uchwała w sprawie przekazania w części skargi wg. właściwości do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi XV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-30 XV/O/2019 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pabianice XV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-30 XV/1/2019 - Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu XV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-30 XV/2/2019 - Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu XV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-30 XV/3/2019 - Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu XV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-30 XV/A/2019 - Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pabianicach na lata 2020-2023 XV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-30 XV/B/2019 - Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi na lata 2020-2023 XV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-30 XV/C/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-30 XV/D/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-30 XV/E/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-30 XV/F/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-30 XV/G/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-30 XV/H/2019 - Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/348/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom, którym, powierzono stanowisko kierownicze w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Pabianice XV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-30 XV/I/2019 - Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i młodsze XV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-30 XV/J/2019 - zmieniająca uchwałę Nr VI/59/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatkó: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłącania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice. XV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-30 XV/K/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-30 XV/L/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-09-30 XV/M/2019 - Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 XV sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-10-17 Uchwała nr XVI/A/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XVI sesja Rady Gmin Pabianice za
2019-10-28 XVII/A/2019 - Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Górka Pabianicka XVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-10-28 XVII/B/2019 - Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o nr. ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew XVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-10-28 XVII/C/2019 - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LXII/557/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice XVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-10-28 XVII/D/2019 - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LXII/559/2018 r Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów XVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-10-28 XVII/E/2019 - Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we wschodniej części wsi Rydzyny określonych w uchwale Nr XLVI/419/2017 z dnia 27 października 2017 r. XVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-10-28 XVII/F/2019 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę XVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-10-28 XVII/G/2019 - Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice XVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-10-28 XVII/H/2019 - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr VII/64/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Pabianice XVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-10-28 XVII/I/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. XVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-10-28 XVII/J/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. XVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-10-28 XVII/K/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. XVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-10-28 XVII/L/2019 - Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 XVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-10-28 XVII/M/2019 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr V/45/2019 r. Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 XVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-10-31 XVIII/A/2019 - Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. XVIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-11-25 XIX/A/2019 - Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 XIX sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-11-25 XIX/B/2019 - Uchwała w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych na 2020 r. XIX sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-11-25 XIX/C/2019 - Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2020 r. XIX sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-11-25 XIX/D/2019 - Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 XIX sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-11-25 XIX/E/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XIX sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-11-25 XIX/F/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XIX sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-11-25 XIX/G/2019 - Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 XIX sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-11-25 XIX/H/2019 - Uchwała w sprawie ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2020 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” XIX sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-12-04 XX/A/2019 - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/157/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 XX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Pabianice za
2019-12-19 XXI/A/2019 - Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pabianice XXI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-12-19 XXI/B/2019 - Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-12-19 XXI/F/2019 - Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XXI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-12-19 XXI/H/2019 - Uchwała w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży radnych XXI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-12-19 XXI/I/2019 - Uchwała w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pabianice XXI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-12-19 XXI/J/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XXI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-12-19 XXI/K/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XXI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-12-19 XXI/O/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XXI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-12-19 XXI/L/2019 - Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 XXI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-12-19 XXI/M/2019 - Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VI/53/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków XXI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-12-19 XXI/N/2019 - Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwowej w Gminie Pabianice na rok szkolny 2019/2020 XXI sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-12-30 XXII/A/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XXII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-12-30 XXII/B/2019 - Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 r. XXII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-01-09 XXIII/A/2020 - Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pabianice na 2020 r. XXIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-01-09 XXIII/B/2020 - Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024 XXIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-01-09 XXIII/C/2020 - Uchwała w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r. XXIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-01-09 XXIII/D/2020 - Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia XXIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-01-09 XXIII/E/2020 - Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości XXIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-01-09 XXIII/F/2020 - Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pabianice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi XXIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-01-09 XXIII/G/2020 - Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków XXIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-01-09 XXIII/H/2020 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice z przeznaczeniem pod drogę. XXIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-01-24 XXIV/A/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 rok XXIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-01-24 XXIV/B/2020 - Uchwała w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego XXIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-02-24 XXV/A/2020 - Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach XXV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-02-24 XXV/B/2020 - Uchwała w sprawie przyjęcia przez Gminę Pabianice do zasobów dróg gminnych drogi dojazdowej znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S-8 w miejscowości Rydzyny XXV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-02-24 XXV/C/2020 - Uchwała w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą „PRACUŚ” w partnerstwie z Gminą Dłutów, powiatem pabianickim, Fundacją Idee Społeczne Fidees w ramach konkursu Nr RPLD.09.02.01 – IP.01-10-0001/19 – Działanie IX.2 (Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), Poddziałanie IX.2.1 (centra Usług Środowiskowych), wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej oraz udzielania pełnomocnictw w tym zakresie XXV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-02-24 XXV/D/2020 - Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XXV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-02-24 XXV/E/2020 - Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części gminy Pabianice XXV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-02-24 XXV/F/2020 - Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części wsi Bychlew XXV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-02-24 XXV/G/2020 - Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice XXV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-02-24 XXV/H/2020 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice z przeznaczeniem pod drogę XXV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-02-24 XXV/I/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. XXV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-02-24 XXV/J/2020 - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego XXV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-02-24 XXV/K/2020 - Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do łódzkiego związku metropolitarnego XXV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-02-24 XXV/L/2020 - Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2020 r. XXV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-02-24 XXV/M/2020 - Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice XXV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-02-24 XXV/N/2020 - Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pabianice udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków XXV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-02-24 XXV/O/2020 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty S. o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski XXV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-02-24 XXV/P/2020 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty S. o zmianę przepisów prawa miejscowego przez utwarzenie miejscja do bezpłatnego parkowania XXV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-03-23 XXVI/A/2020 – Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Pabianickiego XXVI sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-03-23 XXVI/B/2020 – Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. XXVI sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-04-08 XXVII/A/2020 - Uchwała w sprawie uhwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach XXVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-04-08 XXVII/B/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 XXVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-04-08 XXVII/C/2020 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego XXVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-04-08 XXVII/D/2020 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Polskiemu Związkowi Działkowców stowarzyszeniu ogrodowemu Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach XXVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-04-08 XXVII/E/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. XXVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-04-08 XXVII/F/2020 - Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024 XXVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-05-25 XXVIII/A/2020 - Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice XXVIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-05-25 XXVIII/B/2020 - Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części Bychlew XXVIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-05-25 XXVIII/C/2020 - Uchwała w sprawie nadania nazw czterem drogom w miejscowości Bychlew XXVIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-05-25 XXVIII/D/2020 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu XXVIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-05-25 XXVIII/E/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. XXVIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-05-25 XXVIII/F/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. XXVIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-05-25 XXVIII/G/2020 - Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024 XXVIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-06-10 XXIX/A/2020 - Uchwała w sprawie Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021 XXIX sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-06-10 XXIX/B/2020 - Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2020-2021 XXIX sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-06-25 XXX/A/2020 - Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy XXX sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-06-25 XXX/B/2020 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2019 r. XXX sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-06-25 XXX/C/2020 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice XXX sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-06-25 XXX/D/2020 - Uchwałe w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach XXX sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-06-25 XXX/E/2020 - Uchwala w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. XXX sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-06-25 XXX/F/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. XXX sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-06-25 XXX/G/2020 - Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020–2024 XXX sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-07-09 XXXI/A/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. XXXI sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-07-09 XXXI/B/2020 - Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024 XXXI sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-07-09 XXXI/C/2020 - Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2020-2021. XXXI sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-07-23 XXXII/A/2020 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2021 r. XXXII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-07-23 XXXII/B/2020 - Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2020 r. XXXII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-07-23 XXXII/C/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. XXXII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-07-23 XXXII/D/2020 - Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024 XXXII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-08-31 XXXIII/A/2020 - Uchwała w XXXIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-08-31 XXXIII/B/2020 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice XXXIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-08-31 XXXIII/C/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. XXXIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-08-31 XXXIII/D/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. XXXIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-08-31 XXXIII/E/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. XXXIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-08-31 XXXIII/F/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. XXXIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-08-31 XXXIII/G/2020 - Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024 XXXIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-08-31 XXXIII/H/2020 - Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców południowej części Gminy Pabianice oraz Miasta Pabianic XXXIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-08-31 XXXIII/I/2020 - Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska sprzeciwu dotyczącego przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez teren Gminy Pabianice XXXIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-09-28 XXXIV/A/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. XXXIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-09-28 XXXIV/B/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. XXXIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-09-28 XXXIV/C/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. XXXIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-09-28 XXXIV/D/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. XXXIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-09-28 XXXIV/E/2020 - Uchwała w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Pabianice XXXIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-09-28 XXXIV/F/2020 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Pabianice w sprawie Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021 XXXIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-09-28 XXXIV/G/2020 - Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024 XXXIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-10-28 XXXV/A/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. XXXV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-10-28 XXXV/B/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. XXXV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-10-28 XXXV/C/2020 - Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024 XXXV sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-11-26 XXXVI/A/2020 - Uchwała w sprawie ustalenia „Rocznego planu współpracy na rok 2021 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” XXXVI sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-11-26 XXXVI/B/2020 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice XXXVI sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-11-26 XXXVI/C/2020 - Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 XXXVI sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-11-26 XXXVI/D/2020 - Uchwała w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2021 XXXVI sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-11-26 XXXVI/E/2020 - Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 r. XXXVI sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-11-26 XXXVI/F/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. XXXVI sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-11-26 XXXVI/G/2020 - Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024 XXXVI sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-11-26 XXXVI/H/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. XXXVI sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-12-02 XXXVII/A/2020 - Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi XXXVII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Pabianice za
2020-12-02 XXXVII/B/2020 - Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024 XXXVII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Pabianice za
2020-12-07 XXXVIII/A/2020 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. XXXVIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-12-07 XXXVIII/B/2020 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/259/2020 Rady Gminy Pabianice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi XXXVIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-12-21 XXXIX/A/2020 - Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pabianice na 2021 r. XXXIX sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-12-21 XXXIX/B/2020 - Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024 XXXIX sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-12-21 XXXIX/C/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. XXXIX sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-12-21 XXXIX/D/2020 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. XXXIX sesja Rady Gminy Pabianice za
2020-12-21 XXXIX/E/2020 - Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 XXXIX sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-01-29 XL/A/2021 - Uchwała w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2021 rok XL sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-01-29 XL/B/2021 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania XL sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-01-29 XL/C/2021 - Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pabianice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu XL sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-01-29 XL/D/2021 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice XL sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-01-29 XL/E/2021 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Małgorzaty Klimek i Pana Krzysztofa Klimka XL sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-01-29 XL/F/2021 - Uchwała w sprawie szczególnych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym i krajowym XL sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-01-29 XL/G/2021 - Uchwała w sprawie zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXV/189/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XL sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-01-29 XL/H/2021 - Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym XL sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-01-29 XL/I/2021 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Polska wolna od GMO” XL sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-02-22 XLI/A/2021 - uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r. XLI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Pabianice za
2021-02-22 XLI/B/2021 - uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r XLI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Pabianice za
2021-02-26 XLII/A/2021 - uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok XLII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-02-26 XLII/B/2021 - uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Bychlewie XLII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-02-26 XLII/C/2021 - uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice, Janowice oraz Wysieradz XLII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-02-26 XLII/D/2021 - uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych XLII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-02-26 XLII/E/2021 - uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. XLII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-02-26 XLII/F/2021 - uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice XLII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-02-26 XLII/G/2021 - uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2021 roku XLII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-02-26 XLII/H/2021 - uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Świątniki XLII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-02-26 XLII/I/2021 - uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym XLII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-02-26 XLII/J/2021 - uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości XLII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-02-26 XLII/K/2021 - w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland XLII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-03-30 XLIII/A/2021 - uchwała w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice XLIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-03-30 XLIII/B/2021 - uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLI/277/2021 Rady Gminy Pabianice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 XLIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-03-30 XLIII/C/2021 - uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLI/278/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22 lutego 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. XLIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-03-30 XLIII/D/2021 - uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r. XLIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-03-30 XLIII/E/2021 - zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. XLIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-03-30 XLIII/F/2021 - uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach XLIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-03-30 XLIII/G/2021 - uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pabianice XLIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-03-30 XLIII/H/2021 - uchwala zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych XLIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-03-30 XLIII/I/2021 - uchwała zmieniająca uchwałę Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym XLIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-03-30 XLIII/J/2021 - uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV XLIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-03-30 XLIII/K/2021 - uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. XLIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-04-30 XLIV/A/2021 - Uchwała w sprawie użytku ekologicznego na terenie gminy Pabianice XLIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-04-30 XLIV/C/2021 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca o uchylenie uchwały Nr XL/271/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice XLIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-04-30 XLIV/D/2021 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 49 obręb …. XLIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-04-30 XLIV/E/2021 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 13/1, 13/2, 44/5, 44/2 obręb …. XLIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-04-30 XLIV/F/2021 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 215/3 obręb …. XLIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-04-30 XLIV/G/2021 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice XLIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-04-30 XLIV/H/2021 - Uchwała w sprawie podniesienia udziału członkowskiego w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pabianicach XLIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-04-30 XLIV/I/2021 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. XLIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-04-30 XLIV/J/2021 - Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024 XLIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-05-28 XLV/A/2021 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 r. XLV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-05-28 XLV/B/2021 - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/252/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice XLV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-05-28 XLV/C/2021 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice XLV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-05-28 XLV/D/2021 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 rok XLV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-06-15 XLVI/A/2021 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 rok XLVI sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-06-15 XLVI/B/2021 - Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi XLVI sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-06-29 XLVII/A/2021 - Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice za 2020 rok XLVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-06-29 XLVII/B/2021 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2020 rok XLVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-06-29 XLVII/C/2021 - Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice XLVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-06-29 XLVII/D/2021 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 rok XLVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-06-29 XLVII/E/2021 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 rok XLVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-06-29 XLVII/F/2021 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 rok XLVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-06-29 XLVII/G/2021 - Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody XLVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-06-29 XLVII/H/2021 - Uchwała w sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pabianice za rok 2021 XLVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-06-29 XLVII/I/2021 - Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno - usługowych w Porszewicach XLVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-06-29 XLVII/J/2021 - Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym XLVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-06-29 XLVII/K/2021 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 r. XLVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-06-29 XLVII/L/2021 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 r. XLVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-06-29 XLVII/Ł/2021 - Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021–2024 XLVII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-07-06 XLVIII/A/2021 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 r. XLVIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-07-06 XLVIII/B/2021 - Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021 – 2024 XLVIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-07-22 XLIX/A/2021 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 r. XLIX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Pabianice za
2021-07-22 XLIX/B/2021 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 r. XLIX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Pabianice za
2021-08-11 L/A/2021 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2022 r. L sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-08-30 LI/A/2021 - Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z firmą Orange Polska S.A. umowy najmu lokalu w Bychlewie z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne LI sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-08-30 LI/B/2021 - Uchwala w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice LI sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-08-30 LI/C/2021 - Uchwala w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Pabianice na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami LI sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-08-30 LI/D/2021 - Uchwala w sprawie ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2021/2022 LI sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-08-30 LI/E/2021 - Uchwala w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. LI sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-08-30 LI/F/2021 - Uchwala w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021–2024 LI sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-09-29 LII/A/2021 - Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach LII sesji Rady Gminy Pabianice za
2021-09-29 LII/B/2021 - Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów LII sesji Rady Gminy Pabianice za
2021-09-29 II/C/2021 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. LII sesji Rady Gminy Pabianice za
2021-09-29 LII/D/2021 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. LII sesji Rady Gminy Pabianice za
2021-09-29 LII/E/2021 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. LII sesji Rady Gminy Pabianice za
2021-09-29 LII/F/2021 - Uchwała uchylająca uchwałę Rady Gminy Pabianice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r. LII sesji Rady Gminy Pabianice za
2021-09-29 LII/G/2021 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań inwestycyjnych w 2022r. LII sesji Rady Gminy Pabianice za
2021-09-29 LII/H/2021 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 r. LII sesji Rady Gminy Pabianice za
2021-09-29 LII/I/2021 - Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021–2024 LII sesji Rady Gminy Pabianice za
2021-10-13 LIII/A/2021 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 rok. LIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-10-25 LIV/A/2021 - Uchwała w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowych położonych w Żytowicach gm. Pabianice LIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-10-25 LIV/B/2021 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. LIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-10-25 LIV/C/2021 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. LIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-10-25 LIV/D/2021 - Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024 LIV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-11-26 LV/A/2021 - Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 r. LV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-11-26 LV/B/2021 - Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 LV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-11-26 LV/C/2021 - Uchwała w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2022 r. LV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-11-26 LV/D/2021 - Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 LV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-11-26 LV/E/2021 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022 przez zebranie wiejskie sołectwa Terenin LV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-11-26 LV/F/2021 - Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice LV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-11-26 LV/G/2021 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 rok LV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-11-26 LV/H/2021 - Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi LV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-11-26 LV/I/2021 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 rok LV sesja Rady Gminy Pabianice za
2021-11-26 LV/J/2021 - Uchwała w sprawie ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2022 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” LV sesja Rady Gminy Pabianice za